Статут Асоціації неонатологів України

Загальні положення

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України» (далі по тексту – Організація) є добровільним громадським об’єднанням фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років), що на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною та науково-дослідною діяльністю в галузі неонатології та суміжних дисциплін.  

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом (далі - Статут), іншими нормативно-правовими актами.

Найменування громадського об’єднання:

Українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НЕОНАТОЛОГІВ УКРАЇНИ».

Російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  «АССОЦИАЦИЯ НЕОНАТОЛОГОВ УКРАИНЫ».

Скорочена назва Організації: ГО «АСОЦІАЦІЯ НЕОНАТОЛОГІВ УКРАЇНИ». 

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація зі статусом юридичної особи.

Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті.

Організація може мати власну символіку, яка затверджується відповідно до Статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

Організація користується рівними правами і несе обов’язки, пов’язані з його діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити.

Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також виступати стороною, учасником процесу в господарських, адміністративних і загальних судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, Вищому антикорупційному суді, Верховному Суді України, в третейських судах, а також виступати від власного імені в усіх державних органах, установах, організаціях, в органах нотаріату, прокуратури, державної виконавчої служби, правоохоронних, адміністративних органах, а також перед іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Організації.

Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

У своїй діяльності Організація незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх об'єднань, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна. Стосунки з ними регулюються спільними угодами на принципах рівноправного партнерства, діалогу та співробітництва. 

Юридична адреса Організації: 252006,м. Київ, вул. Предславінська, 9. 

Мета (цілі) та напрями діяльності організації

Організація утворюється з метою об’єднання зусиль її членів щодо всебічного сприяння розвитку неонатології як галузі медичної науки, та практичного розв’язання сучасних проблем медичного обслуговування новонароджених, підвищення рівня кваліфікації та захисту економічних, соціальних та інших спільних інтересів членів Організації.

Напрями діяльності Організації:

 • сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування новонароджених, визначенню загальної політики з цих питань;
 • вивчення сучасних досягнень у галузі неонатології;
 • сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я новонароджених;
 • використання творчого та наукового потенціалу, розвиток творчої активності лікарів, спрямованої на попередження, лікування та виявлення захворювань у новонароджених;
 • здійснення заходів, спрямованих на розповсюдження провідного досвіду організаційної, медичної та науково-дослідницької діяльності;
 • просвітницька діяльність, пов’язана реалізацією статутних цілей Організації, у тому числі робота по підвищенню кваліфікації медичних кадрів;
 • видавнича діяльність, направлена на досягнення цілей Організації;
 • розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків у галузі медичної науки та неонатологічної практики;
 • сприяння розвитку та поширенню зв’язків Організації з іншими громадськими організаціями, що мають споріднені інтереси та цілі.

Для досягнення мети та виконання завдань Організація має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • укладати правочини з юридичними особами публічного і приватного права незалежно від форми власності та фізичними особами, здійснювати інші юридичні дії;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів,  у державних органах, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях;
 • ідейно, організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати інші юридичні особи;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • здійснювати видавничу діяльність, видання наукової, методичної, довідкової, інформаційної літератури;
 • брати участь у створенні та підтримці інформаційного банку даних громадських об’єднань, що містить законодавчу, нормативну, нормативно - технічну, методичну та науково- технічну інформацію з усіх напрямків діяльності Організації;
 • проводити пропаганду профілактичного напрямку в охороні здоров’я новонароджених, зниження рівня захворюванності та смертності новонароджених;
 • проводити заходи щодо підвищення і контролю знань і кваліфікації  членів Організації;
 • організовувати громадське піклування про пенсіонерів-неонатологів, здійснювати благодійну діяльність;
 • засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

Члени організації. Права та обов'язки членів. Набуття і припинення членства в організації

Членство в Організації є добровільним. Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому статутом, припинити членство (участь) в Організації.

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку – неонатологи, а також лікарі і інші спеціалісти з вищою освітою – науковці, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі неонатології, які пропрацювали за цим фахом не менше року. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.

Президент Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

Конгрес  або Президент Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

В Організації є почесне членство. Президент Організації має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації. 

Почесні члени мають право брати участь у зборах з правом дорадчого голосу.

Члени Організації мають право:

 • брати участь у статутній діяльності Організації,  у навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Організацією на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Організації;
 • брати участь у Конгресі, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
 • вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів Організації;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;
 • добровільно припиняти членство в Організації.

Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;
 • сприяти досягненню мети та виконанню статутних завдань Організації;
 • пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;
 • виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
 • сплачувати членські внески.

Президент Організації має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

Припинення членства в Організації відбувається на підставі: 

 • письмової заяви члена, поданої до Президента Організації або іншого статутного органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації; 
 • рішення Правління Організації.

Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.

Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді. 

Правління Організації або Загальні Збори відокремленого підрозділу Організації простою більшістю голосів при відкритому голосуванні  приймає рішення про виключення члена Організації в випадку: 

 • неодноразового порушення вимог Статуту;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації; 
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації; 
 • скоєння неетичних дій щодо окремих членів Організації або дій,  спрямованих на підрив авторитету Організації в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях;
 • неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців. 

Виключені з Організації члени можуть знову вступити до нього на загальних підставах 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговим Конгресом. Якщо черговий Конгрес уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність. Рішення Конгресу з вказаних питань є остаточним.

Структура та керівні органи організації

Керівними органами Організації є Конгрес, Президент Організації, Правління та Ревізійна комісія.

Вищим колегіальним органом управління Організації є Конгрес, який складається з безпосередньо членів Організації, що забезпечується їх особистою участю. 

Конгрес скликається Правлінням Організації не рідше ніж одного разу на чотири календарні  роки. Правління Організації повідомляє членів Організації про час, місце та програму проведення Конгресу не пізніше ніж за 6 місяців до його проведення. Норми представництва та порядок виборів делегатів на Конгрес встановлюються Правлінням Організації. 

Конгрес має право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь не менше двох третин його членів (делегатів) Організації. Голосування на Конгресі відбувається відкрито, якщо інше не встановлено Конгресом.

Черговий Конгрес може скликатись Правлінням  Організації за його ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 від кількості відокремлених підрозділів Організації. Позачерговий Конгрес може бути скликано  у разі отримання письмової вимоги не менше ніж 30% членів Організації або на вимогу Президента Організації, Правління Організації чи Ревізійної комісії. 

Правління Організації повідомляє членів Організації про час і місце позачергових Загальних зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання. 

Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням Організації відповідної письмової вимоги, повідомляють членів Організації про час і місце позачергового Конгресу відповідно до Статуту самостійно. 

Конгрес приймає рішення простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. Рішення про внесення змін до Статуту, саморозпуск чи реорганізацію приймається 2/3 голосів членів (делегатів), які беруть участь у голосуванні.

До виключної компетенції Конгресу належить прийняття рішень про: 

 • затвердження Статуту, змін і доповнень до Статуту; затвердження регламенту (порядку) проведення Конгресу;
 • затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;
 • затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
 • розгляд звітів Президента, Правління та доповіді Ревізійної комісії, заслуховування звіту редколегії видавничого органу Організації;
 • обрання Президента та секретаря Організації, членів Правління та Ревізійної комісії;
 • участь Організації в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;
 • розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);
 • проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;
 • прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію Організації;
 • затвердження розміру та порядку внесення членських внесків;
 • затвердження символіки Організації, визначення порядку її використання і зберігання;
 • затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток;
 • внесення пропозицій до керівних органів Організації щодо поліпшення її діяльності.

Конгрес має право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів організації.

Рішення Конгресу оформлюється протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

Головуючий Конгресу обирається Конгресом шляхом відкритого голосування та діє безстроково. Повноваження Головуючого Конгресу припиняються рішенням не менш 2/3 голосів членів Організації, присутніх на Конгресі.

Керівником Організаціє є Президент. 

Президент Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління Організації.

Президент Організації обирається Конгресом строком на п’ять років не менш 2/3 голосів учасників  (делегатів) Конгресу, які присутні на Конгресі.

Конгрес має право достроково припинити повноваження Президента Організації та/або членів Правління Організації на підставі:

 • їх письмової заяви;
 • вступу  на державну службу;
 • завдання рішеннями, діями або бездіяльністю значної майнової або немайнової шкоди Організації.

Президент  Організації має повноваження:

 • офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
 • укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Конгресу;
 • забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
 • відкривати і закривати рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;
 • звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Організації;
 • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації;
 • здійснювати прийом в члени та виключення з членів Організації.

Президент Організації виконує інші функції, визначені Конгресом.

Президент Організації має право призначати віце-президента з числа членів Правління Організації  і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації.

Віце-президент Організації здійснює організацію роботи Організації за напрямками її діяльності, відповідно до рішень Конгресу та доручень Президента Організації.
На час відсутності Президента Організації  віце-президент Організації реалізує повноваження Президента Організації, включаючи підпис фінансових документів.

Правління на чолі з Президентом Організації, є постійно діючим керівним органом Організації в період між черговими Конгресами.

Правління обирається на п’ять років у складі не менше одинадцяти членів. Члени Правління обираються Конгресом за поданням Президента Організації. Члени Правління можуть бути переобрані на наступний термін.

Якщо член Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин - у зв’язку з чим кількість членів Правління стає меншою, ніж визначено статутом, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергового Конгресу Організації. Рішення Правління, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління, обраних Конгресом.

Правління скликається Президентом Організації не рідше одного разу на місяць, або протягом п’ятьох робочих днів після одержання письмової заяви  Президента Організації про необхідність скликання засідання Правління.

Правління правомочне, коли у ньому бере участь більшість членів.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.  Якщо при прийнятті рішення виникне спір, голос Президента Організації є вирішальним. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються секретарем.

Якщо окремі члени Правління письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.

Правління має повноваження:

 • визначати конкретні завдання і форми діяльності Організації згідно зі статутом та рішеннями Конгресу;
 • складає порядок денний Конгресу;
 • встановлює розмір щорічних та вступних внесків;
 • організовує виконання рішень Конгресу, Президента Організації; 
 • скликає чергові та позачергові Конгреси;
 • забезпечує ведення діловодства Організації.
 • здійснює підготовку засідань Конгресу;
 • веде облік (реєстр) членів Організації;
 • затверджує штатний розклад Організації;
 • здійснювати прийом в члени та виключення з членів Організації;
 • право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації;
 • виконує інші функції, визначені Конгресом та Президентом Організації.

Секретар Організації:

 • організовує виконання рішень Конгресу, Президента Організації;
 • забезпечує ведення діловодства Організації.
 • здійснює підготовку засідань Конгресу;
 • веде облік (реєстр) членів Організації;
 • виконує інші функції, визначені Конгресом  та Президентом Організації.

Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.

Ревізійна комісія обирається Конгресом на п’ять років у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря на засіданні самої Ревізійної комісії з її членів. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія скликається її головою в разі потреби, але принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Президента Організації або 5% членів Організації.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має повноваження:

 • вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання майна (активів) Організації;
 • складати висновки про фінансову діяльність та використання майна (активів) Організації до затвердження Конгресом річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
 • складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;
 • проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання майна (активів) Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

Порядок звітування керівних органів організації перед його членами (учасниками)

Керівні органи Організації зобов’язанні періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати перед членами Організації на Конгресі з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

Керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

Порядок оскаржень рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та розгляду скарг

Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Президента Організації, Ревізійної комісії або Конгресу зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Президента Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Конгресу, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Президента Організації – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Конгресу, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації – первинна скарга подається до Президента Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президента Організації – повторна скарга подається до Конгресу, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Ревізійної комісії – первинна скарга подається до Президента Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Ревізійної комісії, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом Організації – повторна скарга подається до Конгресу, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Ревізійної комісії, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому Конгресі, є підставою для скликання такого Конгресу протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
 • на дії, бездіяльність або рішення Конгресу – скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна організації

Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації його членами (учасниками) або державою, територіальними громадами в особі органів місцевого самоврядування, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

Організація має право здійснювати правочини щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, що не суперечать законодавству та Статуту. 

Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації. 

Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації. Конгрес має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.

Право власності Організації реалізовує його вищий орган управління –Конгрес в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Конгресу можуть бути покладені на Правління, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Організації, що нею утворені.

Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
 • пасивні доходи;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
 • доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства. 

Отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації  та інших пов'язаних з ними осіб.  

Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

Організація веде оперативний і бухгалтерський облік, а також подає статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством. 

Організація не рідше одного разу на чотири роки оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

Відокремлені підрозділи організації

Відокремлені підрозділи створюються і припиняються за рішенням Конгресу за поданням Правління Організації. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами. 

Місцеві осередки Організації, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України «Про громадські об’єднання» в дію, за рішенням Конгресу, зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію. Діяльність відокремлених підрозділів Організації здійснюється, відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

Відокремлені підрозділи Організації зі статусом юридичної особи здійснюють свою діяльність на основі Положень, які затверджуються  Конгресом. Положення про відокремлені підрозділи Організації не повинні суперечити цьому Статуту.

Рішення про призначення керівника відокремленого підрозділу приймають Загальні збори відокремленого підрозділу. 

Порядок внесення змін до статуту

Внесення змін до Статуту або затвердження нової редакції Статуту затверджується рішенням вищого керівного статутного органу – Конгресом Організації.

Рішення з питань внесення змін або затвердження нової редакції Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш 2/3 членів Організації, присутніх на засіданні вищого статутного органу – Конгресу.

Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку, визначеному законодавством та Статутом.

Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Конгресом Організації.

Припинення діяльності організації

Припинення діяльності Організації здійснюється:

 • за рішенням Організації, прийнятим вищим органом управління Організації – Конгресом, шляхом саморозпуску або реорганізації;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

Рішення про припинення Організації приймається Конгресом, якщо за таке рішення проголосували 2/3 членів, присутніх на них.

Конгрес створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

Припинення Організації як юридичної особи та набуття повноважень ліквідаційної комісії розпочинається з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск. 

З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Організацією.

Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднується, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
Реорганізація Організації може відбуватися також іншими способами, передбаченими законодавством.

Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або членами Організації та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Організація може бути заборонена судом. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності. 

У разі припинення Організації  (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Прикінцеві положення

Спори та розбіжності, що виникають між Організацією та іншими юридичними або фізичними особами, розглядаються судовими або іншими уповноваженими органами відповідно до їх компетенції.

Організація за порушення законодавства несе відповідальність, передбачену Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законами України.

Питання діяльності Організації, не врегульовані цим Статутом, вирішуються згідно з чинним законодавством України.