Статут Відокремленого підрозділу Асоціації неонатологів України у Дніпропетровській області

Загальні положення

Громадська організація "Відокремлений підрозділ Асоціації неонатологів України у Дніпропетровській області" (далі по тексту – Підрозділ) є відокремленим підрозділом Громадської організації "Асоціація неонатологів України" зі статусом юридичної особи,  що на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців практичною, педагогічною та науково-дослідною діяльністю в галузі неонатології та суміжних дисциплін.  

Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Статутом Громадської організації «Асоціація неонатологів України» (далі – Організація),  а також цим Положенням (далі - Положення), іншими нормативно-правовими актами.

Найменування підрозділу:
Українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ АСОЦІАЦІЇ НЕОНАТОЛОГІВ УКРАЇНИ» У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" 
Російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "АССОЦИАЦИИ НЕОНАТОЛОГОВ УКРАИНЫ В ДНЕПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ".
Скорочена назва Підрозділу : ГО "ВП АНУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ". 

Підрозділ має статус юридичної особи, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Підрозділ набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті.

Діяльність Підрозділу поширюється на територію Дніпропетровської області.

Підрозділ користується рівними правами і несе обов’язки, пов’язані з його діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. 

Підрозділ має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також виступати стороною, учасником процесу в господарських, адміністративних і загальних судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, Вищому антикорупційному суді, Верховному Суді України, в третейських судах, а також виступати від власного імені в усіх державних органах, установах, організаціях, в органах нотаріату, прокуратури, державної виконавчої служби, правоохоронних, адміністративних органах, а також перед іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Підрозділу.

Юридична адреса Підрозділу: 49000, м. Дніпро, вул. Олександра Чернікова, буд. 41-А.

Мета (цілі) та няпрями діяльності організації

Підрозділ діє з метою об’єднання зусиль членів Організації щодо всебічного сприяння розвитку неонатології як галузі медичної науки, та практичного розв’язання сучасних проблем медичного обслуговування новонароджених, підвищення рівня кваліфікації та захисту економічних, соціальних та інших спільних інтересів членів Організації.

Напрями діяльності Підрозділу:

 • сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування новонароджених, визначенню загальної політики з цих питань;
 • вивчення сучасних досягнень у галузі неонатології;
 • сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я новонароджених;
 • використання творчого та наукового потенціалу, розвиток творчої активності лікарів, спрямованої на попередження, лікування та виявлення захворювань у новонароджених;
 • здійснення заходів, спрямованих на розповсюдження провідного досвіду організаційної, медичної та науково-дослідницької діяльності;
 • просвітницька діяльність, пов’язана реалізацією статутних цілей Організації, у тому числі робота по підвищенню кваліфікації медичних кадрів;
 • видавнича діяльність, направлена на досягнення цілей Організації;
 • розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків у галузі медичної науки та неонатологічної практики;
 • сприяння розвитку та поширенню зв’язків Організації з іншими громадськими організаціями, що мають споріднені інтереси та цілі.

Для досягнення мети та виконання завдань Підрозділ має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • укладати від свого імені правочини з юридичними особами публічного і приватного права незалежно від форми власності та фізичними особами, здійснювати інші юридичні дії;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Організації,  у державних органах, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях;
 • ідейно, організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • здійснювати видавничу діяльність, видання наукової, методичної, довідкової, інформаційної літератури;
 • брати участь у створенні та підтримці інформаційного банку даних громадських об’єднань, що містить законодавчу, нормативну, нормативно - технічну, методичну та науково- технічну інформацію з усіх напрямків діяльності Організації;
 • проводити пропаганду профілактичного напрямку в охороні здоров’я новонароджених, зниження рівня захворюваності та смертності новонароджених;
 • проводити заходи щодо підвищення і контролю знань і кваліфікації  членів Організації;
 • організовувати громадське піклування про пенсіонерів-неонатологів;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

Набуття і припинення членства в організації

Членство в Організації є добровільним. Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому статутом, припинити членство (участь) в Організації.

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку – неонатологи, а також лікарі і інші спеціалісти з вищою освітою – науковці, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі неонатології, які пропрацювали за цим фахом не менше року. 

Голова Підрозділу приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та надає інформацію Правлінню Організації для внесення відповідного запису у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Положення та Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

В Організації є почесне членство. Правління Підрозділу має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації. 

Припинення членства в Організації відбувається на підставі: 

 • письмової заяви члена Організації, поданої до Голови або Правління Підрозділу; 
 • рішення Правління Підрозділу.

Загальні Збори Підрозділу простою більшістю голосів при відкритому голосуванні  приймає рішення про виключення члена Організації в випадку: 

 • неодноразового порушення вимог Статуту;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації; 
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації; 
 • скоєння неетичних дій щодо окремих членів Організації або дій,  спрямованих на підрив авторитету Організації в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях;
 • неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців. 

Виключені з Організації члени можуть знову вступити до нього на загальних підставах 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними зборами Підрозділу. Якщо чергові Загальні збори уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність. Рішення Загальних зборів з вказаних питань є остаточним.

Структура та керівні органи підрозділу

Керівними органами Підрозділу є Загальні збори, Голова та Правління Підрозділу.

Вищим колегіальним органом управління Підрозділу є Загальні збори, які складаються безпосередньо з членів Організації (прийнятих в члени Організації за рішенням Підрозділу),  що забезпечується їх особистою участю. 

Загальні збори скликаються Правлінням Підрозділу не рідше ніж одного разу на один календарний  рік. 

Загальні збори мають право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь не менше двох третин членів підрозділу. Голосування на Загальних зборах відбувається відкрито, якщо інше не встановлено Загальними зборами.

 Чергові Загальні збори можуть скликатись Правлінням Підрозділу за його ініціативою. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані  у разі отримання письмової вимоги не менше ніж 30% членів Організації або на вимогу Голови Підрозділу, Правління Підрозділу чи Ревізійної комісії. 

Правління Підрозділу повідомляє членів Організації (прийнятих в члени Організації за рішенням Підрозділу) про час і місце позачергових Загальних зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання. 

Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням Підрозділу відповідної письмової вимоги, повідомляють членів Організації про час і місце позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту самостійно. 

До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про: 

 • затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів;
 • затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Підрозділу;
 • затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
 • розгляд звітів Голови Підрозділу, Правління та доповіді Ревізійної комісії, 
 • обрання Голови Підрозділу, членів Правління та Ревізійної комісії;
 • розпорядження майном Підрозділу, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);
 • проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Підрозділу;
 • внесення пропозицій до керівних органів  Підрозділу щодо поліпшення його діяльності.

Загальні збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів організації.

Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

Головуючий Загальних зборів обирається Загальними зборами шляхом відкритого голосування та діє безстроково. Повноваження Головуючого припиняються рішенням не менш 2/3 голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

Керівником Підрозділу є  Голова. Голова Підрозділу одночасно, за посадою, є Головою Правління.

Голова Підрозділу здійснює керівництво поточною діяльністю Підрозділу відповідно до законодавства, Статуту Організації, Положення,  рішень керівних органів управління Підрозділу.

Голова Підрозділу обирається Загальними зборами строком на п’ять рокsd не менш 2/3 голосів учасників  (делегатів) Загальних зборів,  які присутні на Загальних зборах.

Загальні збори мають право достроково припинити повноваження Голови Підрозділу та/або членів Правління Підрозділу на підставі:

 • їх письмової заяви;
 • вступу  на державну службу;
 • завдання рішеннями, діями або бездіяльністю значної майнової або немайнової шкоди Організації.

Голова Підрозділу має повноваження:

 • офіційно представляти Підрозділ без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
 • укладати від імені Підрозділу договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Положенням,  Статутом або рішеннями Загальних зборів;
 • забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Підрозділу;
 • відкривати і закривати рахунки Підрозділу в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників Підрозділу акти і керувати їхньою діяльністю;
 • звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Підрозділу;
 • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Підрозділу та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію завдань, передбачених Положенням;
 • здійснювати прийом в члени та виключення з членів Організації.

Голова Підрозділу виконує інші функції, визначені Загальними зборами.

Голова Підрозділу має право призначати заступника з числа членів Правління Підрозділу  і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Підрозділу.

Заступник Голови Підрозділу здійснює організацію роботи Підрозділу за напрямками його діяльності, відповідно до рішень Загальних зборів та доручень Голови Підрозділу.
На час відсутності Голови Підрозділу його заступник реалізує повноваження Голови Підрозділу, включаючи підпис фінансових документів.

Правління на чолі з Головою Правління, яким є Голова Підрозділу, є постійно діючим керівним органом Підрозділу в період між черговими Загальними зборами.

Правління обирається на чотири роки у складі не менше чотирьох членів. Члени Правління обираються Загальними зборами за поданням Голови Підрозділу. Члени Правління можуть бути переобрані на наступний термін.

Якщо член Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин - у зв’язку з чим кількість членів Правління стає меншою, ніж визначено Положенням, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових Загальних зборів. Рішення Правління, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління, обраних Загальними зборами.

Правління скликається Головою Підрозділу не рідше одного разу на місяць, або протягом п’ятьох робочих днів після одержання письмової заяви  Голови Підрозділу про необхідність скликання засідання Правління.

Правління правомочне, коли у ньому бере участь більшість членів.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.  Якщо при прийнятті рішення виникне спір, голос Голови Підрозділу є вирішальним. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються секретарем.

Якщо окремі члени Правління письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.

Правління має повноваження:

 • визначати конкретні завдання і форми діяльності Підрозділу згідно з Положенням та рішеннями Загальних зборів;
 • складає порядок денний Загальних зборів;
 • організовує виконання рішень Загальних зборів, Голови Підрозділу; 
 • скликає чергові та позачергові Загальні збори;
 • забезпечує ведення діловодства Підрозділу;
 • здійснює підготовку засідань Загальних зборів;
 • затверджує штатний розклад  Підрозділу;
 • здійснювати прийом в члени та виключення з членів Організації;
 • виконує інші функції, визначені Загальними зборами та Головою Підрозділу.

Секретар Підрозділу:

 • організовує виконання рішень Загальних зборів, Голови Підрозділу;
 • забезпечує ведення діловодства Підрозділу;
 • здійснює підготовку засідань Загальних зборів;
 • виконує інші функції, визначені Загальними зборами та Головою Підрозділу.

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна підрозділу

Підрозділ має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Підрозділу його членами (учасниками) або державою, територіальними громадами в особі органів місцевого самоврядування, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Підрозділ може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє діяльності Підрозділу.

Підрозділ має право здійснювати правочини щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, що не суперечать законодавству, Положенню та Статуту. 

Кошти і майно Підрозділу використовуються для реалізації завдань, передбачених Положенням, оплати праці та соціальних заходів для працівників Підрозділу. 

Підрозділ не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підрозділу, якщо інше не передбачено законодавством.

Підрозділ не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Підрозділу. Загальні збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Підрозділу.

Право власності Підрозділу реалізовує його вищий орган управління –Загальні збори в порядку, передбаченому законом та цим Положенням. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів можуть бути покладені на Правління. 

Джерелами формування коштів і майна Підрозділу можуть бути:

 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
 • пасивні доходи;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
 • доходи від основної діяльності Підрозділу відповідно до Положення та законодавства. 

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Підрозділу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Доходи (прибутки) Підрозділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У разі припинення Підрозділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувуються до доходу бюджету. 

У разі реорганізації Підрозділу його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Підрозділ має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

Підрозділ веде оперативний і бухгалтерський облік, а також подає статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством. 

Порядок внесення змін до положення

Внесення змін до Положення або затвердження нової редакції Положння затверджується рішенням вищого керівного статутного органу – Конгресом Організації.

Рішення з питань внесення змін або затвердження нової редакції Положення  вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні вищого статутного органу – Конгресу.

Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку, визначеному законодавством та Статутом.

Припинення діяльності підрозділу

Припинення діяльності Підрозділу здійснюється:

 • за рішенням Організації, прийнятим вищим органом управління Організації – Конгресом;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Підрозділу.

Рішення про припинення Підрозділу приймається Конгресом, якщо за таке рішення проголосували 3/4 членів, присутніх на них.

Конгрес створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Підрозділу як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Підрозділу після її ліквідації відповідно до Статуту.

Припинення Підрозділу як юридичної особи та набуття повноважень ліквідаційної комісії розпочинається з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про відповідне рішення Організації. 

Підрозділ є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Доходи (прибутки) або їх частини,  не підлягають розподілу 
серед засновників (учасників), членів Підрозділу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

У разі припинення Підрозділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету 

У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Прикінцеві положення

Спори та розбіжності, що виникають між Підрозділом та іншими юридичними або фізичними особами, розглядаються судовими або іншими уповноваженими органами відповідно до їх компетенції.
Питання діяльності Підрозділу, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.